ฐัติมา ปริญญานุสสรณ์

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเวชกรรมความงามของผู้บริโภคเพศชายในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Service marketing mix affecting decisions to select the medical beauty care clinic's male consumer in the Chiang Mai District, Chiang Mai Province / ฐัติมา ปริญญานุสสรณ์ - 2553 - 91 หน้า

Y54 M04 BKT


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
ปัจจัยทางการตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี
บุรุษ--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
คลินิกเวชกรรมความงาม--เชียงใหม่--อำเภอเมือง

658.8342 / ฐ161ป