รายงานการศึกษา การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนขององค์กรชาวบ้านให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนขององค์กรชาวบ้านให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ / นักวิจัย, ทวิช จตุวรพฤกษ์ ... [และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, [2553?] - ก-ซ, 108 หน้า : แผนภูมิ

Y54 M08 BKT


สังคมสงเคราะห์ชุมชน--ไทย--งานวิจัย
กองทุนสวัสดิการชุมชน--ไทย--งานวิจัย

361.809593 / ร451