การใช้ยาในการบริการปฐมภูมิ = Drug use in primary care / บรรณาธิการ, ธนิษฐา ศิริรักษ์, ปิยะดา กองกมล - พิมพ์ครั้งที่ 2 - สงขลา : หน่วยผลิตตำราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554 - 259 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y54 M06 BKT

9786167375076


Primary health care.
Drug therapy
การใช้ยา

WB330 / ก449 2554