สรรพวรรธน์ กันตะบุตร

การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึมเบื้องต้น = Introduction to design and analysis of algorithms / โดย สรรพวรรธน์ กันตะบุตร - เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 - 7, 156 หน้า : แผนภูมิ

Y54 M06 BKT

9789746725330


อัลกอริทึม.

518.1 / ส335ก