สุชาดา ไทยนุรักษ์

การพัฒนาบทเรียนทางคริสตจริยธรรมเรื่อง เพศและความสัมพันธ์ชายหญิงในวัยรุ่น อายุระหว่าง 13-15 ปี / สุชาดา ไทยนุรักษ์. - 2552. - ก-ช, 144, 4 หน้า.

วิทยานิพนธ์ (ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552.


มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี --วิทยานิพนธ์

230 / ส759ก 2552