อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

ชนิดของคำในภาษาไทย : การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์ = Parts of speech in Thai : a syntactic analysis / อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ - กรุงเทพฯ : เอเอ๊สพี, 2553 - 380 หน้า

Y54 M09 BKT

9786165512596


ภาษาไทย--วากยสัมพันธ์--งานวิจัย
ภาษาไทย--ไวยากรณ์--งานวิจัย

495.915 / อ293ช