จิตวิทยาทั่วไป / คณะผู้เขียน, จิราภา เต็งไตรรัตน์ ... [และคนอื่นๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติม - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 - 10, 386 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y54 M08 BKT

9786167398464


จิตวิทยา.

150 / จ536 2554