อัตลักษณ์ไทใหญ่ในกระแสคงามเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ, มนธิรา ราโท - กรุงเทพฯ : ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 - ก-ค, 183 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

รวมบทความวิชาการ ในการประชุมนานาชาติ International conference, performing arts, and exhibitions on "shan studies" 15-17 October 2009

"หน้า" ของคนไทใหญ่ -- ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในเมืองประวัติศาสตร์เชียงตุง: รอยประทับแห่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติพันธุ์ไท-ไต -- ผ้าไทใหญ่จากมาวโหลงสู่ล้านนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม -- ขบวนการทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ : ว่าด้วยการเคลื่อนไหวเพื่อยืนยันความมีตัวตนของผู้ลี้ภัยชาวไทใหญ่ -- การคงอยู่ของประเพณีพิธีกรรมของชาวไทใหญ่ใน ต. เมืองนะ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ -- ไตลื้อในรัฐฉาน : ภาพสะท้อนของชุมชนไตลื้อแบบจารีตบนแผ่นดินฉานในปัจจุบัน.

Y54 M09 BKT

9786165512886


ชาวไทใหญ่--ความเป็นอยู่และประเพณี
ชาวไทใหญ่--ภาวะสังคม
ชาวไทใหญ่--เชียงใหม่--อำเภอเชียงดาว
ลื้อ--จีน--รัฐฉาน
กลุ่มชาติพันธุ์--ไทย


เชียงตุง (พม่า)--ประวัติศาสตร์

305.89591 / อ539