กฎกติกา WTO. เล่มที่ 7, Singapore issues / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย, บรรณาธิการ - กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552 - 292 หน้า - หนังสือชุดกฎกติกา WTO (โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก)) ; เล่มที่ 7 . - หนังสือชุดกฎกติกา WTO (โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก)) ; เล่มที่ 7 .

9786119000129


องค์การค้าโลก


ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ.
การค้าระหว่างประเทศ


สิงคโปร์--การค้ากับต่างประเทศ.

382.92 / ก113