ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล.

ประเทศมหาอำนาจกับการค้าระหว่างประเทศ / ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล, พิสินี ลีลาเฟื่องศิลป์ - กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552 - 306 หน้า - เอกสารวิชาการ (โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก)) ; หมายเลข 24 . - เอกสารวิชาการ (โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก)) ; หมายเลข 24 .

9786119024083


นโยบายการค้า--สหรัฐอเมริกา
นโยบายการค้า--สหภาพยุโรป
นโยบายการค้า--จีน
การค้าระหว่างประเทศ


จีน--การค้ากับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา.
จีน--การค้ากับต่างประเทศ--สหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา--การค้ากับต่างประเทศ--จีน.
สหภาพยุโรป--การค้ากับต่างประเทศ--จีน

382.3 / ช147ป