ไขแสง ศุขะวัฒนะ.

สังคีตนิยมว่าด้วย : ดนตรีตะวันตก / ไขแสง ศุขะวัฒนะ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 - 18, 209 หน้า : ภาพประกอบ

Y54 M09 BKT

9789740328308


สังคีตนิยม.
ดนตรีสากล.

781.17 / ข982ส 2554