สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ... จังหวัดเชียงใหม่ = The ... industrial census Chiangmai province / สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่. - เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2550-. - เล่ม : แผนที่.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น. ห้องสมุดมี: 2550

Y55 M07 BKT

9789741129935 (2550)


สถิติอุตสาหกรรม--เชียงใหม่
อุตสาหกรรม--สถิติ--เชียงใหม่

338.09593021 / ส691ส ช.ม.