ป่าชายเลนและการกักเก็บมลพิษริมฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน / สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553 - 8, 121 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

Y55 M01 BKT

9789742868307


นิเวศวิทยาป่าชายเลน.
การอนุรักษ์ป่าชายเลน.
ขยะ--แง่สิ่งแวดล้อม.
มลพิษทางทะเล
ป่าชายเลน--ไทย.

577.69809593 / ก169ป