การประชุมปฏิบัติการเรื่อง จินตนาการใหม่ทางสังคมวิทยา จินตนาการใหม่ทางสังคมวิทยา / กฤตยา อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ ; จัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ณ ห้องประชุมภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร, วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00 น.-15.30 น. - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , 2554 - 232 หน้า

9789741114399


สังคมวิทยา--การประชุม
สังคมวิทยาชนบท--การประชุม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม--การประชุม

301 / ก475ก