อัจฉรา โยมสินธุ์

ไดอารีการเงิน 365 วันแสนสุข / ผู้เขียน, อัจฉรา โยมสินธุ์ - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552 - 371, [25] หน้า

Y55 M01 BKT


การประหยัดและการออม.
การเงิน--การวางแผน
ความมั่นคงทางการเงิน
การเงินส่วนบุคคล
การลงทุน

332.0415 / อ499ด