ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์

รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยความสำเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษา อำเภอสันทราย = The business achievement factors of five star OTOP product champion (OPC) entrepreneur within Chiangmai Province : case study at Sansai District ปัจจัยความสำเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษา อำเภอสันทราย. / โดย ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554. - ก-ฌ, 91 หน้า : ภาพประกอบ. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 248 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 248 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2553.

Y57 M10 BKT


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


ธุรกิจชุมชน--งานวิจัย--เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์--งานวิจัย--เชียงใหม่
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์--งานวิจัย--เชียงใหม่

338.76 / ศ691ร