ศิริพร โอโกโนกิ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ในสุกรของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรที่รับประทานได้ = Antimicrobial activity of essential oil from edible plants in swine ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ในสุกรของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรที่รับประทานได้ / โดย ศิริพร โอโกโนกิ, หัวหน้าโครงการวิจัย - เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. - 94 หน้า : ภาพประกอบ


น้ำมันหอมระเหย--เภสัชฤทธิวิทยา--งานวิจัย
พืชสมุนไพร--เภสัชฤทธิวิทยา--งานวิจัย
สุกร--โรค--การรักษาด้วยสมุนไพร--งานวิจัย

QV20.5 / ศ463ร 2553