สนั่น ธรรมธิ

สัตว์เมืองเหนือ ความเชื่อโบราณ / สนั่น ธรรมธิ. - เชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. - ก-ค, 212 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือชุดล้านนาคดี . - หนังสือชุดล้านนาคดี .

ช้าง -- เสือ -- ม้า -- วัว -- ควาย -- วอก -- แมว -- หมา -- หมู -- ไก่ -- หนู -- เต่า -- งู -- จิ้งจก -- ผึ้ง -- ปลวก -- นกเค้าแมว -- นกขุ้ม -- นกแซว -- นกยูงคำ -- เรื่องนก-เรื่องกา -- สัตว์อื่นๆ กับความเชื่อ.

Y54 M11 BKT

9789746725484


ความเชื่อ--ไทย (ภาคเหนือ)
สัตว์--ไทย (ภาคเหนือ)


ไทย (ภาคเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี

398.2452 / ส198ส