ปวีณา วงศ์วุฒิ

พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behaviors and marketing mix factors affecting parents' choosing nursery service in Muang District, Chiangmai / ปวีณา วงศ์วุฒิ - 2553 - ก-ญ, 71 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553

Y54 M09 BKT


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
สถานเลี้ยงเด็ก--เชียงใหม่--อำเภอเมือง.
ปัจจัยทางการตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี

658.8342 / ป496พ