แคทรียา ปันทะนะ

พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารพื้นเมืองขนาดกลางของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior and marketing mix factors affecting to the service of medium-sized local restaurants in Amphoe Muang Chiang Mai, Chiang Mai Province / แคทรียา ปันทะนะ - 2554 - ก-ฏ, 62, 6 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554

Y54 M09 BKT


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


ร้านอาหารพื้นเมือง--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
ปัจจัยทางการตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี

658.8342 / ค921พ