นพดล เรืองนาค

การอภิบาลผู้ติดสุรา : กรณีศึกษาคริสตจักรราชกิจภักดี สังกัดภาค 2 เชียงราย / นพดล เรืองนาค. - 2552. - ก-ฉ, 85, 6 หน้า.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552.


มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี --วิทยานิพนธ์

230 / น169ก 2552