ศิริชัย สันติชัยชาญ

ศึกษาวิธีการพัฒนาคริสตจักรในชนบทสู่การเลี้ยงตัวเองแบบพอเพียง : กรณีศึกษาคริสตจักรแม่ปิงน้อยในปี พ.ศ. 2548-2549 ชื่อเรื่องบนปก: การศึกษาวิธีการพัฒนาคริสตจักรในชนบทสู่การเลี้ยงตัวเองแบบพอเพียง : กรณีศึกษาคริสตจักรแม่ปิงน้อยในปี พ.ศ. 2548-2549. / ศิริชัย สันติชัยชาญ. - 2551. - ก-จ, 82 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551.


มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี --วิทยานิพนธ์

230 / ศ452ศ 2551