สุข กองกาญจนานันท์

แนวคิดการเลือกกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล จากพระธรรม 1 ซามูเอล 8:4-9 / โดย สุข กองกาญจนานันท์. - 2550. - ก-ฉ, 94 หน้า.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550.


มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี --วิทยานิพนธ์

230 / ส742น 2550