ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.

การจัดการความรู้ = Harvard business review on knowledge management / โดย Peter F. Drucker ; ผู้แปล, ณัฐยา สินตระการผล. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2554. - 296 หน้า. - หนังสือชุดคัมภีร์สำหรับผู้บริหาร. . - หนังสือชุดคัมภีร์สำหรับผู้บริหาร. .

Y55 M01 BKT

9789744141989


การบริหารองค์ความรู้.
การจัดองค์การ
การพัฒนาองค์การ
การเรียนรู้องค์การ

658.4038 / ด131ก