วรวุฒิ จิตรไพศาล

ศึกษาเรื่องความลำเอียงจากพระธรรม ยากอบ 2:1-13 / วรวุฒิ จิตรไพศาล. - 2553. - ก-จ, 60 หน้า.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553.


มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี --วิทยานิพนธ์

230 / ว275ศ 2553