พัชรินทร์ ชนะพาห์

รายงานการวิจัยเรื่อง ความแปรปรวนของเส้นเลือด vertebral artery ส่วนที่ 2 ศึกษาจากกระดูกชนิดแห้ง = Anatomical variations of the V2 vertebral artery using dry bones ความแปรปรวนของเส้นเลือด vertebral artery ส่วนที่ 2 ศึกษาจากกระดูกชนิดแห้ง / โดย พัชรินทร์ ชนะพาห์. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554. - ก-ฌ, 51 หน้า : ภาพประกอบ. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 257. . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 257. .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2553.

Y57 M11 BKT


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


หลอดเลือดสมอง--งานวิจัย
กระดูกคอ--งานวิจัย

611.13 / พ523ร