จดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก / คณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ; คณะบรรณาธิการ, สุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2554. - 11, 388 หน้า : ภาพประกอบ + ซีดีรอม 1 แผ่น.

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2552

9789744175069


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)


สมเด็จพระสังฆราช

922.943 / ส691จ