คู่มือการพัฒนาบุคลากร : ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / จัดทำโดย ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - กรุงเทพฯ : ฝ่าย, [2554?] - 157 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y55 M09 BKT

9786167148960


อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์--ไทย
อุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า--ไทย
แรงงานฝีมือ--การฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากร

331.7621381 / ส181ค