สุชาติ สวัสดิ์ศรี.

วีรชนอาเซีย / สุชาติ สวัสดิ์ศรี - กรุงเทพฯ : สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 2517 - 338 หน้า


ชีวประวัติ.

920 / ส761ว