หนังสือน่าอ่าน / ผู้รวบรวม, จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา - กรุงเทพฯ : มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2554 - 2 เล่ม : ภาพประกอบ - หนังสือชุด คึกฤทธิ์พูด . - หนังสือชุด คึกฤทธิ์พูด .

Y55 M02 BKT

9786169088349 (ล. 1) 9786169088356 (ล. 2)


หนังสือ.
การวิจารณ์หนังสือ.
หนังสือและการอ่าน.

895.9109 / ห144