รายงานการวิจัย ประสิทธิผลของการบริหารจัดการโรคเชิงบูรณาการสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลลพบุรี = Effectiveness of integrated disease management for diabetic patients in Lopburi Hospital contracting unit of primary care ประสิทธิผลของการบริหารจัดการโรคเชิงบูรณาการสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลลพบุรี. / ณัฐกร ประกอบ ... [และคนอื่นๆ]. - [ลพบุรี : โรงพยาบาลลพบุรี], 2552. - ก-ณ, 157 หน้า.