คะซุฮิโระ,ฮาเซงาวะ

เคี่ยวคน 5% เห็นผลทั้งองค์กร = 5% of people who control the whole org / ฮาเซงาวะ คะซุฮิโระ, เขียน ; ทินภาส พาหะนิชย์, แปล - กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2555 - 188 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ - ชุด President's experience . - ชุด President's experience .

Y55 M05 BKT

9786160408399


การจูงใจในการทำงาน.
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล.
การบริหารงานบุคคล
การจัดการองค์การ

658.314 / ค331ค