รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์

การสร้างความผูกพันธ์ของพนักงานในองค์กร = Employee engagement Employee engagement / รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์ - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2554 - 167 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y55 M05 BKT

9786167444116


การจูงใจในการทำงาน.
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล.
การบริหารงานบุคคล
ความผูกพันต่อองค์การ

658.315 / ร636ก