ปานใจ ธารทัศนวงศ์

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองด้านการบริหาร = Information technology systems analysis and design : a managerial perspective / ปานใจ ธารทัศนวงศ์ - กรุงเทพฯ : สินทวีการพิมพ์, 2554 - 302 หน้า : แผนภูมิ

Y55 M05 BKT

9789746413947


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.
เทคโนโลยีสารสนเทศ

658.4038 / ป546ก