ปฐมาภรณ์ นิธิชัย

การลงทุนทางตรงในต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียน : สถานะปัจจุบันและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย = Thai listed companies' direct investment abroad : current situation and policy implications / ปฐมาภรณ์ นิธิชัย - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554 - 3, 38 หน้า - เอกสารงานวิจัย (สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน) ; ฉบับที่ 2/2554 . - เอกสารงานวิจัย (สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน) ; ฉบับที่ 2/2554 .

Y55 M06 BKT


บริษัทมหาชน--งานวิจัย--ไทย
การลงทุนของไทย--งานวิจัย
การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ--งานวิจัย