สุพัตรา โม๊ะรินทร์

ยุทธวิธีในการสื่อพระกิตติคุณของศาสนาจารย์ ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี ในบริบทวัฒนธรรมล้านนา = Evangelism strategies of Rev. Dr. Daniel McGilvary in Lanna culture / สุพัตรา โม๊ะรินทร์. - 2554. - ก-ซ, 94 หน้า.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554.


แมคกิลวารี, ดาเนียล


มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี --วิทยานิพนธ์


คริสต์ศาสนา--การเผยแผ่

230 / ส831ย 2554