พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมโม)

นอตราดามุสแห่งเมืองพะเยา : ตำนานพ่อผ้าขาวเป็งและ 20 คำทำนาย / ผู้เล่าเรื่อง, พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมโม). - พะเยา : ทุนจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล, 2555. - 76 หน้า : ภาพประกอบ.

ประวัติ และผลงานพระสุนทรกิตติคุณ -- นอตราดามุสแห่งเมืองพะเยา : ภาคการ์ตูน -- นอตราดามุสแห่งเมืองพะเยา : ภาคบรรยาย -- นอตราดามุสแห่งเมืองพะเยา : 20 คำทำนาย -- คำทำนายทัศนะพุทธฯ ~ ทัศนะไสยฯ การปรับใช้ให้ได้ผลจริง -- แนะนำผลงาน -- ทุนจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล -- ความสำคัญและความเป็นมา “ดงพระเจ้า”.

Y55 M07 BKT


พ่อผ้าขาวเป็ง


คำทำนาย--ไทย (ภาคเหนือ)
ความเชื่อ--ไทย (ภาคเหนือ)


พะเยา--ความเป็นอยู่และประเพณี

920.91333 / พ322น