รอบรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ. เล่ม 4 / บรรณาธิการ, อรลักษณา แพรัตกุล - นครนายก : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554 - 215 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y55 M07 BKT

9786167299754


ยา
การใช้ยา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Drugs
Drug utilization
Health products

QV55 / ร187 2554