รัตนา ลักขณาวรกุล

การจัดการถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ / เรื่อง, รัตนา ลักขณาวรกุล. - กรุงเทพฯ : สำนักอุทยานแห่งชาติ, 2554. - 216 หน้า : ภาพประกอบ. - คู่มืออุทยานแห่งชาติ ; ลำดับที่ 14. . - คู่มืออุทยานแห่งชาติ ; ลำดับที่ 14. .

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

Y58 M11 BKT

9789742868901


นิเวศวิทยาถ้ำ.
ถ้ำ--การจัดการ.
อุทยานแห่งชาติ--ไทย.
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ


ไทย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

551.44709593 / ร376ก