ไพโรจน์ เนียมนาค.

เทคนิคการจัดสัมมนาและการฝึกอบรม = Seminar and training technic / ไพโรจน์ เนียมนาค. - [กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร, 2554?]. - 123 หน้า : แผนภูมิ.

"โครงการตำราเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบรอบ 84 พรรษา".

Y58 M01 BKT


สัมมนา.
การฝึกอบรม.

658.3124 / พ992ท