เฮิร์ช, แซนดรา เครบส์

แก้ได้ทุกปัญหาด้วยบุคลิกภาพ = Work it out / ผู้เขียน, แซนดรา เครบส์ เฮิร์ช และเจน เอ.จี.ไคส์ ; ผู้แปล, ปราณี ศิริจันทพันธ์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553. - 305 หน้า : ภาพประกอบ.

Y55 M06 BKT

9789743265785


การบริหารงานบุคคล
การบริหารความขัดแย้ง
บุคลิกภาพ

658.3 / ฮ761ก