สมชาติ กิจยรรยง.

เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ / ผู้เขียน, สมชาติ กิจยรรยง. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2555. - 226 หน้า : แผนภูมิ.

การฝึกอบรมกับการพัฒนาองค์กร -- เข้าสู่การเป็นวิทยากรในหน่วยงาน -- พัฒนาตนสู่การเป็นวิทยากรในหน่วยงาน -- เทคนิคการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง -- บุคลิกภาพที่ดีจะช่วยเพิ่มสีสันได้อย่างไร -- การวางแผนเตรียมตัวเพื่อการถ่ายทอด -- เทคนิคการจัดเตรียมสื่อเพื่อการถ่ายทอดของวิทยากร -- เทคนิคการจัดเตรียมเอกสารประกอบการถ่ายทอด -- ศิลปะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร -- เทคนิคส่วนใหญ่ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร -- ศิลปะในการสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม -- สูตรสำเร็จในการถ่ายทอดของวิทยากร -- แนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของวิทยากร -- การประเมินผลและการพัฒนาการฝึกอบรม.

Y55 M08 BKT

9789744142115


วิทยากร.

808.51 / ส238ท