คู่มือลงทุนด้านการเกษตรใน สปป.ลาว / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา. - กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, [2555?]. - 81 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.

ข้อมูลพื้นฐานของ สปป.ลาว -- สิทธิประโยชน์และขั้นตอนขอรับการส่งเสริมการลงทุน -- สิทธิประโยชน์ทางการค้าที่สปป.ลาวได้รับจากต่างประเทศ -- การส่งออก การนำเข้าและการขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ -- โอกาสและข้อจำกัดของการลงทุนในภาพรวม -- ความเหมาะสมในการลงทุน -- ข้อเสนอแนะ -- หลักการสำหรับการลงทุนในภาคการเกษตร -- ตัวอย่างคำร้องขอลงทุนในสปป.ลาว -- แหล่งข้อมูล.

Y58 M10 BKT


การลงทุนของไทย--ลาว


ไทย--การค้ากับต่างประเทศ--ลาว.

332.6735930594 / ค695