ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ - พิมพ์ครั้งที่ 7 - กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 - 11, 321 หน้า - ชุดศาสตร์แห่งภาษา ; ลำดับที่ 3 . - ชุดศาสตร์แห่งภาษา ; ลำดับที่ 3 .

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y55 M07 BKT

9786165514569


ภาษาจีน--การใช้ภาษา.
ภาษาจีน--ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
ภาษาจีน--บทสนทนาและวลี.
ภาษาจีน--คำศัพท์

495.18 / ป327ภ 2555