ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ.

การเขียน iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้น / ผู้แต่ง, ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ. - กรุงเทพฯ : สถาบัน iTraining by Kajornsak, 2555. - 356 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

ก้าวแรกสู่การพัฒนา App สำหรับ iOS devices -- การใช้ Xcode เขียนโปรแกรมในระดับเริ่มต้น -- การเขียนโปรแกรม Object-oriented ด้วย Objective-C ส่วนที่ 1 -- การเขียนโปรแกรม Object-oriented ด้วย Objective-C ส่วนที่ 2 -- การใช้คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไขและการใช้คำสั่งสำหรับวนรอบการทำงาน -- การใช้ Collections -- การพัฒนา Single view application -- การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Target/action pattern -- การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน Modal view -- การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน Table view -- การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง Navigation App -- การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง Tabbed App -- การ download และ การติดตั้ง Xcode.

Y55 M08 BKT

9789743652288


iPhone (โทรศัพท์เคลื่อนที่)--การเขียนโปรแกรม.
โทรศัพท์เคลื่อนที่--โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์).

005.26 / ข136ก