ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ. เล่ม 1 / ผู้เขียน, ประภา แสงทองสุข ... [และคนอื่นๆ] ; ผู้แปล, บุษบา บรรจงมณี และวันชัย สีลพัทธ์กุล - กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2555 - 252 หน้า : ภาพประกอบ

มี Audio CD ประกอบ 1 แผ่น

Y55 M08 BKT

9789744434937


ภาษาญี่ปุ่น--แบบฝึกหัด.
ภาษาญี่ปุ่น--การศึกษาและการสอน.

495.6834 / ภ483