วิริยา จงรักษ์สัตย์

รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงในระบบบัญชีบริหารในประเทศไทย = Change in management accounting systems in Thailand การเปลี่ยนแปลงในระบบบัญชีบริหารในประเทศไทย. / โดย วิริยา จงรักษ์สัตย์. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554. - 102 หน้า : แผนภูมิ. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 261 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 261 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2553.

Y57 M11 BKT


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


การบัญชีบริหาร--งานวิจัย--ไทย

658.1511 / ว694ร