เทวาพร ศุภรักษ์จินดา

รายงานการวิจัยเรื่อง ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and medication consuming behavior in older persons, Sunpuloei Subdistrict, Doisaket District, Chiangmai Province ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / โดย เทวาพร ศุภรักษ์จินดา. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554. - ก-ฌ, 104 หน้า : แผนภูมิ. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 251. . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 251. .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2550.


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


ผู้สูงอายุ--การใช้ยา--งานวิจัย