ชมพูนุช โสภาจารีย์

รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันสุขภาพล่วงหน้าในสถานการณ์ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) = Factors predicting precautionary behaviors during pandemic influenza type A (H1N1) ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันสุขภาพล่วงหน้าในสถานการณ์ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) / โดย ชมพูนุช โสภาจารีย์, กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554. - ก-ฌ, 95 หน้า : แผนภูมิ. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 253. . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 253. .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2552.


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


ไข้หวัดใหญ่เอช 1 เอ็น 1--การป้องกันและการควบคุม--งานวิจัย
ไข้หวัดใหญ่เอช 1 เอ็น 1--งานวิจัย