วรรณสารอาเซียน : สายสัมพันธ์แห่งสตรีวิถี : รวมบทศึกษาวรรณกรรมอาเซียน / บรรณาธิการ, ตรีศิลป์ บุญขจร - กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2555 - ก-ช, 258 หน้า

Y56 M01 BKT

9786165515344


วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
วรรณกรรมกับสังคม
สตรีในวรรณกรรม--งานวิจัย

895.9 / ว242